رنگ پودری،انواع پوشش های پودری،الکترواستاتیک،استا امگاESTA OMEGA

رنگ پودری
 الکترواستاتیک

انواع پوشش های پودری:
بطور کلی پوشش های پودری گرماسخت را بر اساس نوع رزین می توان به گروه های زیر تقسیم نمود:
1-اپوکسی:که متشکل از رزین های اپوکسی است که به وسیله رزین های فنلی پخت می شود
2-پلی استر-پلی اپوکسی:از رزین های پلی استر و یک سخت کننده پلی اپوکسی مثل (TGCI) ساخته می شود.
3-هیبرید:از رزین های اپوکسی و پلی استر با نسبت های مختلف تهیه می شود و هر رزین برای دیگری نقش سخت کننده را دارد.
4-پلی اورتان:از نوع خاصی از رزین های پلی استر یا اکرلیک که با ایزوسیانات سخت می شود تهیه می گردد.
5-اکرلیک: متشکل از رزین اکرلیک به همراه سخت کننده پلی ایزوسیانات و یا پلی کربوکسیلیک اسید می باشد .
تاریخ : 1397/9/14 | 441 بازدید