هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران

ESTA OMEGA
شرکت پاشکار صنعت در هجدهمین دوره نمایشگاه صنعت تهران حضور یافت و آخرین دستاوردهای خود در صنعت رنگ را در معرض بازدیدکنندگان قرارداد.
ESTAOMEGA
ESTA OMEGA

هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران #2


تاریخ : 1397/7/25 | 506 بازدید