کوره کمل،مناسب جهت گارگاههایی با فضای کم،الکترو استاتیک،رنگ پودری،استا امگاESTA OMEGA

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ  پاش،استا امگا،دستگاه پاشش رنگ  

 


کوره کمل،مناسب جهت گارگاههایی با فضای کم،الکترو استاتیک،رنگ پودری،استا امگاESTA OMEGA #2 کوره کمل،مناسب جهت گارگاههایی با فضای کم،الکترو استاتیک،رنگ پودری،استا امگاESTA OMEGA #3 کوره کمل،مناسب جهت گارگاههایی با فضای کم،الکترو استاتیک،رنگ پودری،استا امگاESTA OMEGA #4


تاریخ : 1397/2/23 | 605 بازدید