کابین رنگ،کابین رنگ پودری،کابین رنگ الکترواستاتیک،استاامگا ESTA OMEGA

دستگاه پاشش رنگ،دستگاه رنگپاش دستی و اتوماتیک،کوره رنگ پودری،کابین رنگ پودری،کانوایر مونوریل،مونوسایکلون،سایکلون،دکورال،گان پاشش رنگ پودری،الکترواستاتیک،استا امگا


کابین رنگ
کابین رنگ پودری
کابین رنگ الکترواستاتیک

کابین رنگ،کابین رنگ پودری،کابین رنگ الکترواستاتیک،استاامگا ESTA OMEGA #2 کابین رنگ،کابین رنگ پودری،کابین رنگ الکترواستاتیک،استاامگا ESTA OMEGA #3


تاریخ : 1397/10/9 | 477 بازدید