محصولات

دستگاهی متفاوت با مزیت بازیافت رنگ و عدم آلودگی محیط
در این سیستم به علت عدم برخورد رنگ با فن مکنده رنگ بازیافتی کاملا قابل استفاده میباشد
ـ فیلتر ها توسط سیستم هوای فشرده معکوس تمیز میگردد به همین دلیل میزان بازیافت رنگ افزایش می یابد