محصولات

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگپاش،

استا امگا،دستگاه پاشش رنگ  

کوره پخت رنگ
کوره کمدی
کوره باکسی