محصولات

الکترو استاتیک،رنگ پودری،کابین رنگ،مونوریل،کانوایر،کوره رنگ،سایکلون،مونوسایکلون،دستگاه رنگ  پاش،استا امگا  

 گان پاشش
دستگاه رنگپاش استا امگا
گان پاشش رنگ پودری 
گان آزمایشگاهی