شرکت تام فیلتر

شرکت تام فیلتر

با مدیریت جناب آقای علیخان

طراحی و تولید تجهیزات خط رنگ الکترو استاتیک


شرکت تام فیلتر #1 شرکت تام فیلتر #2 شرکت تام فیلتر #3 شرکت تام فیلتر #4 شرکت تام فیلتر #5 شرکت تام فیلتر #6 شرکت تام فیلتر #7 شرکت تام فیلتر #8 شرکت تام فیلتر #9 شرکت تام فیلتر #10


تاریخ : 2020-02-05 | 16 بازدید